Søkelys på menns mentale helse i 2020

08/01/2020

Hvert år markeres Men’s Health Week i en lang rekke land verden over, med FNs globale mål for menns helse i fokus. I løpet av uke 24 jobber organisasjoner, myndigheter og arbeidsgivere på forskjellige nivåer aktivt for å

  • redusere den tidligere dødeligheten blant menn som et resultat av ikke-smittsomme kroniske sykdommer (Noncommunicable Chronic Diseases – NCD) samt tilfeldige og forsettlige skader
  • redusere ulikheter innen fysisk og mental helse og velvære for menn i alle aldre
  • forbedre likestillingen mellom kjønnene ved å endre strukturer og politikk som berører menn på viktige områder, for eksempel egenomsorg, farskap, ulønnet arbeid, voldsforebygging og seksuell og reproduktiv helse

På en konferanse i København ga den danske organisasjonen Forum for Mænds Sundhed en veiledning i hvordan organisasjoner og arbeidsgivere kan jobbe aktivt med spørsmål som berører menns helse. Arrangementet ble gjennomført som en del av Men’s Health Week, men målet er å gjøre arbeidet permanent. Organisasjonen har for øyeblikket 52 samarbeidspartnere, blant andre det danske helsetilsynet Sundhedsstyrelsen, legemiddelfirmaer og pasientforeninger innenfor diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Forum for Mænds Sundhed jobber med ulike temaer som kan tas opp for eksempel lokalt i kommunene. Temaet for 2020 er mental helse hos menn. I dag får halvparten så mange menn som kvinner diagnosen depresjon. Det er en tydelig sammenheng mellom dette, og at dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord. Det er mange årsaker til at menn ikke får hjelp. Menn har blant annet vanskeligere for å fortelle om hvordan de har det, noe som betyr at symptomene på depresjon ofte ikke blir fanget opp av omgivelsene eller helsevesenet i tide.

– Det vi ønsker å oppnå med Men’s Health Week, er å sette menns helse på dagsordenen. Vi får nok ikke til omfattende endringer i løpet av en uke, men vi håper på en snøballeffekt. Håpet er at dette arbeidet videreføres hele året, sier styreleder Svend Aage Madsen i Forum for Mænds Sundhed.

I dag er Danmark det eneste landet i Norden som jobber med Men’s Health Week, men Madsen håper at flere vil begynne å arbeide aktivt med spørsmål som berører menns helse.

– Ingen andre i Norden tar opp problemene på samme måte som oss, de har ikke kommet skikkelig i gang. I Norge og Sverige snakker man lite om det. I Danmark har vi vært aktive siden 2003. Det har tatt lang tid, men nå snakker både statsministeren og helseministeren om sakene våre, forteller Madsen.